Strona główna | Historia szkoły | Patron szkoły | Kontakt
PEDAGOG


Pedagog szkolny mgr Aneta Stusowska
W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje pedagog szkolny który:

• Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów.
• Przeprowadza rozmowy z rodzicami uczniów posiadających trudności w nauce, zagrożonych patologią , niedostosowaniem społecznym.
• Współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami; przeprowadza ankiety wśród wychowawców klas pierwszych, pomaga nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz w rozeznaniu w sytuacji rodzinno –wychowawczej ich wychowanków, zapewnia pomoc w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w codziennej pracy szkoły.
• Udziela pomocy w kierowaniu uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne.
• Realizuje zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
• Udziela indywidualnych porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstałym na tle rodzinnym, w kontakcie z rówieśnikami i innych.
• Opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi, rozmawia i konsultuje się z wychowawcami i rodzicami uczniów upośledzonych
• Organizuje grupy wyrównania wiedzy, analizuje opinie i orzeczenia, określa braki w nauce, organizuje pomoc w skierowywaniu uczniów mających trudności w nauce, na badania w Poradni Pedagogiczno –Psychologicznej
• Pomaga uczniom poprzez nawiązanie konstruktywnej współpracy z:
- Ośrodkami Pomocy Społecznej
- pielęgniarką szkolną
- kuratorami zawodowymi
- Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną
- policją itp.
• Organizuje pomoc dla uczniów poprzez zajęcia:
- dydaktyczno-wyrównawcze, - logopedyczne, - korekcyjno- kompensacyjne, kółka zainteresowań.
• Analizuje obecności uczniów.
• Wspiera rodziców w rozwiązywaniu przez nich trudności wychowawczych z dziećmi.
• Współdziała w organizowaniu spotkań nauczycieli ze specjalistami z różnych dziedzin w ramach szkolenia rady pedagogicznej.
• Prowadzi godziny wychowawcze w poszczególnych klasach wg zgłoszeń i zapotrzebowania wychowawców.
• Umożliwia uczniom udział w zajęciach świetlicy
• Współdziała w organizowaniu spotkań uczniów, nauczycieli i rodziców z przedstawicielami różnych instytucji.
• Pomaga i interweniuje w klasach w nagłych przypadkach na prośbę wychowawców, nauczycieli.
• Stwarza odpowiednie warunki oraz oferuje czas i zainteresowanie każdemu uczniowi i nauczycielowi potrzebującemu kontaktu z pedagogiem.
• Pomaga w realizacji działań zaplanowanych przez wychowawców.
• Współpracuje w organizowaniu różnych terapii uczniom z objawami niedostosowania społecznego, przy zastosowaniu programu START i ART.
• Współdziała w organizowaniu wyjazdów uczniów do szkół w ramach drzwi otwartych.
• Udostępnia informacje o gimnazjach.
• Włącza się do organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom • z rodzin zaniedbanych, wielodzietnych, alkoholiczych, będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez:
- współpracę ze świetlicą szkolną
- współpracę z MOPS, GOPS, pracownikami socjalnymi, typowanie uczniów do dożywiania w szkole
- kierowanie uczniów na wypoczynek letni i zimowy oraz na zielone szkoły.
• Wnioskuje o kierowaniu spraw uczniów szczególnie zaniedbanych środowiskowo do sądów rodzinnych.
• dba o bezpieczeństwo uczniów w szkole;
• wspiera wychowawców w pracy, wspomaga ich w diagnozie, planowaniu i realizacji szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego;
• dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole

Pedagog szkolny proponuje:
• bezpośredni kontakt z uczniami;
• indywidualne rozmowy i konsultacje z rodzicami;
• klasowe zajęcia integracyjne z uczniami z udziałem pedagoga;
• pomoc uczniom w wyrównywaniu braków w nauce podczas indywidualnej terapii pedagogicznej;
• udzielenie pomocy socjalnej we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Radą Rodziców, szkolnym pracownikiem socjalnym;
• udział uczniów w realizacji programu START i ART. ("Trening umiejętności społecznych", Trening wnioskowania moralnego", "Trening kontroli złości");
• pomoc psychologiczno - pedagogiczną uczniom realizującym kształcenie specjalne w szkole ogólnodostępnej;
• uczestnictwo rodziców w prelekcjach z udziałem pracowników Policji, Straży Miejskiej, lekarzy, psychologa;
W sprawach pilnych można się kontaktować z pedagogiem szkolnym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania.Cofnij
Copyright by Banaś |Kontakt z administratorem strony E-mail: sp7gazetka@onet.eu