Zarządzenie nr 5/2021/2022 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie IV

Zarządzenie nr 5/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaśle

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie IV

ze względu na sytuację epidemicznąNa podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle

zarządzam, co następuje:
§1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w klasie IV Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaśle w okresie od 02.11.2021 r. do dnia 05.11.2021 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów placówki.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zajęcia w klasie IV są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaśle oraz na tablicy ogłoszeń w placówce.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                      Mariola Ślawska

                            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaśle