Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaśle w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodniczący: Julia kl. VIII

Zastępca: Gabriela kl. VI

Sekretarz: Emilia kl. VIII

Opiekunowie: Anita Długosz, Jerzy Chmiel

Główne cele Samorządu Uczniowskiego:

– Reprezentowanie ogółu uczniów.
– Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej.
– Integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
– Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
– Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej.
– Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny
i zdyscyplinowania uczniów.
– Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
– Dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią.
– Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły.
– Przeprowadzanie akcji charytatywnych i tematycznych.

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 2 ust. 12, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21.
Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

Postanowienia ogólne
1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
3. Koło wolontariatu skierowane jest do uczniów klas III – VIII SP , którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
Cele i założenia
1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu
3. Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza.
4. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.
6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
7. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.

Opiekunowie koła: Irena Czech, Klaudia Bora

ZADANIA 

1. Wybór nowego zarządu SK LOP.
2. Aktywny udział w akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA”.
3. Wystawa prac.: „ZWIERZĘ – TWÓJ PRZYJACIEL”.
4. 1-31 X DNI OCHRONY PRZYRODY „Szlakiem Parków Narodowych”, zorganizowanie wycieczki do Magurskiego Parku Narodowego, pogadanka o zwalczaniu agresji w stosunku do zwierząt.
5. Akcja CHOINKOWA.
6. Dokarmianie ptaków zimą.
7. Pielęgnowanie roślin doniczkowych w całej szkole.
8. TYGODZIEN CZYSTOŚCI WÓD.
9. Konkurs wiedzy ekologicznej z okazji DNIA ZIEMI.
10. DZIEŃ BEZ SAMOCHODU
11. 5 VI -Dzień Ochrony Środowiska, wyświetlanie filmów przyrodniczych dotyczących ochrony środowiska.
12. Podsumowanie pracy SK LOP, ogłoszenie konkursu fotograficznego pt.: „MOJE SPOTKANIE Z PRZYRODĄ”.
13. Wykonywanie gazetek tematycznych w sali przyrodniczej.
14. Redagowanie gazetki dla miłośników przyrody „Siódemka”.
15. Opieka nad salą przyrodniczą i biblioteczką koła.