ŚWIETLICA SZKOLNA

Wychowawcy świetlicy  pracują według opracowanego planu pracy.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Dodatkowo dzieci przebywające w świetlicy biorą udział w licznych zajęciach organizowanych przez opiekunów.

Nauczyciele w swojej pracy prowadzą pracę wyrównawczą, kształtują oczekiwane postawy, uczą rozwiązywania konfliktów poprzez komunikację i zachowania asertywne.

Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godz. 8.00 – 15.00

  1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci na podstawie wypełnionej Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy, którą należy złożyć w sekretariacie szkoły lub świetlicy szkolnej w wyznaczonym terminie.

  2. Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy można pobrać od dnia 1 września: w sekretariacie szkoły, u wychowawców świetlicy lub ze strony internetowej szkoły.

  3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I – III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego.

  4. Kryteria naboru do świetlicy szkolnej.

Podczas kwalifikacji pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające do klas   I-III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych spełniające kryteria podstawowe wg kolejności:

1) dzieci, których obydwoje rodzice pracują lub studiują w trybie dziennym,

2) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,

3) dzieci, których rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

4) z rodzin objętych nadzorem kuratora,

5) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,

6) dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej,

7) dzieci rodziców prowadzących gospodarstwo rolne,

8) dzieci, których rodzice wychowują dzieci do lat 3.

Pozostałe dzieci będą przyjęte w miarę wolnych miejsc.

  1. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Szkoły.

Skład Komisji Rekrutacyjnej stanowią:

a) Sekretarz Szkoły

b) Pedagog,

b) Wychowawca świetlicy.

  1. Z każdego posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządzony jest protokół.

  2. Listy dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej wywieszane są na tablicy ogłoszeń szkolnych.

  3. O przyjęciu dziecka do świetlicy w trakcie trwania roku szkolnego decyduje Dyrektor szkoły.

11. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych w Karcie zgłoszenia ucznia do świetlicy ze stanem faktycznym dziecko nie zostanie zakwalifikowane lub zostanie skreślone z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.

12. Rodzic wypełniając Kartę zgłoszenia ucznia do świetlicy oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin Świetlicy.

13. Nieusprawiedliwiona, ciągła nieobecność dziecka na zajęciach w świetlicy może stanowić podstawę do wypisania ucznia ze świetlicy, a nagminne naruszanie Regulaminu Świetlicy przez ucznia – do obniżenia oceny z zachowania.

14. O skreśleniu ucznia z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje Dyrektor.

15. Świetlica szkolna rozpoczyna działalność z dniem 01 września, a kończy w dniu zakończenia roku szkolnego.

Regulamin naboru dzieci do świetlicy szkolnej oraz Regulamin świetlicy zgodne są ze Statutem Szkoły Podstawowej Nr 7 w Jaśle

Obowiązuje od dnia 01 września 2017 r.