Spis procedur

Korzystanie z szatni i sprzętu sportowego

Przebywanie w budynku szkoły

Organizacja zajęć dydaktycznych

Przerwy i dyżury podczas przerw

Zasady obowiązujące na przerwie

Kontakty z rodzicami

Dokumentacja wychowawcy

Oświadczenia rodziców dotyczące powrotu dziecka po zajęciach

Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów

Zwolnienia uczniów z zajęć dydaktycznych

Postępowanie z uczniem chorym

Postępowanie z uczniem uniemożliwiającym prowadzenie zajęć

Powstanie szkody z winy ucznia

Uchylanie się od obowiązku szkolnego

Opieka w dni wolne od zajęć dydaktycznych

Regulamin stołówki szkolnej

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej

Używanie telefonów komórkowych

Regulamin organizacji dyskotek

Regulamin organizacji wycieczek i innych imprez szkolnych

Bezpieczeństwo w sieci

Korzystanie z placu zabaw

Wyjścia poza teren szkoły

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Regulamin przyjęcia na wypoczynek letni/zimowy

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej