SPÓJRZ INACZEJ – program zajęć wychowawczo-profilaktycznych

W klasie II  kontynuujemy realizację programu „Spójrz inaczej”,. Celem programu jest kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju, aby radziło sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu życie, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi i potrafiło również znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach. W czasie zajęć uczniowie mają okazję do dyskusji i tworzenia własnych postaw i systemu wartości.

Treści programowe

  • Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć
  • Poczucie własnej wartości
  • Dziecko jako członek rodziny 
  • Dziecko jako członek grupy rówieśniczej
  • Sytuacje trudne w kontaktach z innymi
  • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
  • Dbanie o zdrowie. 

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.spojrzinaczej.pl