Ogólnopolski Projekt „EKO-SZKOŁA”

Szkoła Podstawowa Nr 7 bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie „EKO-SZKOŁA” w roku szkolnym 2019/2020.

„EKO – SZKOŁA” to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będę dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia.

Główne cele projektu „EKO-SZKOŁA” to:
1. Nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi w odbiorze społecznym oraz wywołanie dyskusji na temat jej skutków dla przyszłych pokoleń;
2. Uświadomienie każdej osobie, że jej mądre decyzje i działania w życiu codziennym, mają wpływ na stan środowiska przyrodniczego;
3. Poszerzanie wiedzy uczniów/przedszkolaków o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia organizmów, które w nim występują;
4. Pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska, dzięki udziałowi w akcjach, imprezach i innych działaniach proekologicznych, co daje im poczucie posiadania osobistego wpływu na zmiany w stanie środowiska;
5. Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmiany własnych nawyków, przeciwdziałać degradacji środowiska w środowisku lokalnym, kraju, a także i na świecie;
6. Poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz lokalizację pomników przyrody w najbliższej okolicy, co pozwala uczniowi zachwycić się pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić refleksję o konieczności jej ochrony;


Zapraszamy do projektu „EKO-SZKOŁA”, aby wspólnie poprzez naukę i zabawę zwiększać wiedzę i świadomość uczniów/przedszkolaków odnośnie właściwych postaw proekologicznych.

Idea projektu opiera się na promowaniu postaw proekologicznych, dlatego też zadanie projektowe polega na zorganizowaniu przez nauczyciela i jego uczniowską grupę/klasę projektową, kilku przedsięwzięć ekologicznych na terenie szkoły, skierowaną dla uczniów, rodziców, nauczycieli z własnej szkoły.