Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaśle do końca roku szk. 2019/2020 – Informacja dla Rodziców, Uczniów i Nauczycieli

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szk. 2019/2020 przedstawiam harmonogram pracy:

 1. Konsultacje dla chętnych uczniów (od 01.06.2020 r. we wszystkich klasach) odbywają się wg harmonogramu przesłanego Rodzicom przez dziennik elektroniczny. Zgłoszenia na konsultacje proszę przesyłać za pomocą dziennika elektronicznego do wychowawcy klasy. W związku z organizacją konsultacji obowiązuje procedura bezpieczeństwa umieszczona a stronie internetowej szkoły (https://sp7jaslo.edu.pl w zakładce: nauczanie zdalne, konsultacje i egzamin ósmoklasisty), z którą należy się zapoznać i przestrzegać.
 2. Od 11 -14 czerwca 2020 r. dni wolne od zajęć – Boże Ciało.
 3. Do 11.06.2020 r. nauczyciele przekazują Uczniom i Rodzicom informację o przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych przedmiotów i zachowania.
 4. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w szkole na sali gimnastycznej w następujących terminach:

– 16.06.2020 r. godz. 9.00 – język polski

– 17.06.2020 r. godz. 9.00 – matematyka

– 18.06.2020 r. godz. 9.00 – język angielski

 1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli oraz uczniów kl. VIII (pod nadzorem wychowawcy) do zapoznania się z wytycznymi GIS, MZ i MEN – przeprowadzanie egzaminów (szkolna strona internetowa w zakładce: Nauczanie zdalne, konsultacje i egzamin ósmoklasisty).
 2. Panią Joannę Hendzel, jako zastępcę szkolnego zespołu egzaminacyjnego, obliguję do przygotowania egzaminu zgodnie z wytycznymi – przeszkolenie(przypomnienie) nauczycieli w zakresie organizacji egzaminu, przygotowanie sali.
 3. Ze względu na organizację egzaminu w tych dniach, tj. od 16-18.06.2020 r. we wszystkich klasach zajęcia dydaktyczne zostają odwołane.
 4. Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej odbędzie się w szkole 22.06.2020 r. o godz. 14.30.
 5. Zwrot podręczników przyjmują wychowawcy w ustalonym z uczniami terminie.
 6. Zwrot pozostałych książek do biblioteki odbywać się będzie podczas konsultacji w wyznaczonym miejscu i czasie przez bibliotekarza.
 7. Zakończenie roku szklonego 2019/2020 odbędzie się 26.06.2020 roku.

Mariola Ślawska

Dyrektor Szkoły