PROGRAM PROFILAKTYKA.TV – INNOWACJA W EDUKACJI POZYTYWNEJ

W edukacji pozytywnej nasza szkoła wykorzystuje strategie dotyczące rozpoznawania i rozwoju potencjału oraz mocnych stron odbiorcy.
Materiały prezentowane na stronie sprzyjają budowaniu różnorakich kompetencji społecznych, takich jak empatia, asertywność, uważność, okazywanie szacunku i wdzięczności, zdolność proszenia o pomoc oraz praca nad własnymi emocjami i samoświadomością.
Zwracamy szczególną uwagę na umiejętności związane z komunikacją międzyludzką oraz budowaniem realnych więzi, kreowanie i stymulowanie u dzieci i młodzieży pozytywnych emocji przy jednoczesnej umiejętności konfrontacji z trudnościami.
Rozwijamy u uczniów chęci do angażowania się w realizowane działania oraz wykorzystywanie przy tym swoich zalet i kompetencji, a także budowanie i pokazywanie wzorców ułatwiających utrzymanie dobrej kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej.