Zarządzenie Dyrektora SP 7 w sprawie zawieszenia zajęć w klasach I- III


Zarządzenie nr 15/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaśle
z dnia 12 marca 2021 r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasach I- III
ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle
zarządzam, co następuje:

§1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w klasach I- III Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaśle w okresie od 15.03.2021 r. do dnia 19.03.2021 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów placówki.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zajęcia klas I-III są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaśle oraz na tablicy ogłoszeń w placówce.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                 Mariola Ślawska
                    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaśle