Ogólnopolski projekt EKO-SZKOŁA

Ogólnopolski projekt EKO-SZKOŁA

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskim projekcie „Eko – Szkoła 2022”. Jesteśmy ekologiczną placówką, która chce promować działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Jego warunki wpływają na nasze życie i zdrowie.

Ziemia jest tylko jedna! Każdy nasz drobny gest, mała akcja, wspólne działanie mogą ją uratować, jeśli wykonają je setki, tysiące, miliony ludzi.

Razem mamy ogromną moc!

Zapraszam wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców do współpracy.Ewa Słowik – koordynator Projektu

 

 

Główne cele projektu „EKO-SZKOŁA” to:

 

1.  Nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi w odbiorze społecznym oraz wywołanie dyskusji na temat jej skutków dla przyszłych pokoleń;

2.  Uświadomienie każdej osobie, że jej mądre decyzje i działania w życiu codziennym, mają wpływ na stan środowiska przyrodniczego;

3.  Poszerzanie wiedzy uczniów/przedszkolaków o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia organizmów, które w nim występują;

4.  Pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska, dzięki udziałowi w akcjach, imprezach i innych działaniach proekologicznych, co daje im poczucie posiadania osobistego wpływu na zmiany w stanie środowiska;

5.  Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmiany własnych nawyków, przeciwdziałać degradacji środowiska w środowisku lokalnym, kraju, a także i na świecie;

6.  Poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz lokalizację pomników przyrody w najbliższej okolicy, co pozwala uczniowi zachwycić się pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić refleksję o konieczności jej ochrony;

7.  Nawiązanie współpracy z uczniami i nauczycielami z całej Polski, w celu promowaniu postaw proekologicznych;

8.  Przygotowanie e-booka zwiększającego wiedzę uczniów o ważne zagadnienia związane z edukacją ekologiczną;

9.  Poszerzenie zagadnień z podstawy programowej z przyrody, biologii, geografii i chemii;

10.   Realizacja punktu 6 „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.”, zawartego w Podstawowych kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 ogłoszonych przez MEiN;

 Zadania do realizacji w III edycji projektu:

Każdy nauczyciel/ zgłoszona grupa nauczycieli z jednej szkoły, zobowiązuje się przygotować wraz z uczniami/ grupą projektową następujące działania:

1)  akcję ekologiczną (np. „Klasowa Wigilia bez plastiku” (zapraszam serdecznie do dołączenia), sprzątanie świata, piknik ekologiczny, sadzenie drzew, zbiórka odpadów, zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska, zbiórka elektrośmieci);

2)  imprezę szkolną lub wydarzenie o tematyce ekologicznej (np. Dzień Lasu, Dzień Ziemi, Dzień Ochrony Środowiska, Dzień bez Samochodu, Święto Drzewa);

3)  szkolny konkurs z zakresu ekologii/ ochrony środowiska (np. konkurs wiedzy o parkach narodowych, konkurs na plakat ekologiczny, konkurs na zdjęcie przyrodnicze, konkurs literacki na wiersz, list, komiks o pięknie otaczającej przyrody);

4)  gazetki na holu szkoły/przedszkola lub w klasopracowni z zakresu ochrony środowiska (np. poznajmy pszczoły, gatunki zagrożone wyginięciem, czas rozkładu śmieci, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie człowieka, zagrożenia globalne);

5)  lekcję w terenie/ zajęcia terenowe/ wycieczkę przyrodniczą (np. do parku narodowego, krajobrazowego, do lasu, parku, muzeum przyrodniczego, nadleśnictwa);

6)  zajęcia/ warsztaty na wybrany temat z zakresu ochrony środowiska, (np. dajemy drugie życie odpadom, budujemy domki dla owadów, karmniki, budki lęgowe, szyjemy torby na zakupy);

7)  szkolną wystawę ekologiczną (np. wystawę plakatów ekologicznych wykonanych przez uczniów/ przedszkolaków, wystawa rzeczy zrobionych z odpadów, wystawa zielników, wystawa karmników i domków dla owadów);

8)  ulotkę/ broszurę/ komiks skierowaną dla pozostałych uczniów, z zakresu zmian nawyków w życiu codziennym dla dobra przyrody (np. gospodarka odpadami, segregacja śmieci, oszczędzanie wody, oszczędzamy prąd);

9)  doświadczenie / obserwację przyrodniczą (np. doświadczenie – wpływ zanieczyszczeń, rozkład odpadów, obserwacja ptaków, owadów, rozwój roślin);

10)   trzy strony do e-booka, które zwiększą wiedzę uczniów z zakresu „Niebezpieczeństwa i zagrożenia dla przyrody w XXI wieku” (np. odpady, zmiany klimatu, dziura ozonowa, zanieczyszczenia wody, hałas, promieniowanie, metale ciężkie, pyły, kwaśne deszcze, ścieki, susze, tsunami, trzęsienie ziemi, itd.)